Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
03:51
3511 e62d
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
03:49
9036 4284 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
03:49
9033 d7cc
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
03:49
7552 33a2
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
03:48
1701 396e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
Kulczman
02:52
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaMissySleepy MissySleepy
Kulczman
02:52
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaMissySleepy MissySleepy
Kulczman
19:18
9726 9e6f 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viacatholicide catholicide
Kulczman
19:15
6649 fc7f 500
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viacatholicide catholicide
Kulczman
19:13
1484 992e 500
If religion was invented today...
Reposted fromatheism atheism viacatholicide catholicide
Kulczman
19:10
7046 7d16 500
Reposted frommmateusz mmateusz viacatholicide catholicide
Kulczman
19:09
3910 c618 500
Reposted fromatheism atheism viacatholicide catholicide
Kulczman
22:11
Kulczman
22:07
wiecie, że w gematrii z ang. wyraz "OR" (pl -albo, lub) to kolejno litery 6 i 9? O-6|9-R  odbicie 69 albo albo.  69 or-al? B?
Kulczman
12:35
Kulczman
20:54
Reposted fromthetemple thetemple viaWollf Wollf
20:48
Kulczman
21:19
Uwaga nie jest tym samym, co koncentracja. Koncentracja polega na wyłączeniu. Uwaga, która jest pełną świadomością, nie wyklucza niczego.
— J. Krishnamurti
Reposted fromstonerr stonerr
Kulczman
21:04
2964 8dcf 500
chakra hand posture
Reposted fromstonerr stonerr
Kulczman
21:01
Tylko ten, kto ma odwagę mówić to, co myśli, zasługu­je na pełne zaufanie. Być może człowiek taki wyrazi się czasem niezręcznie, a na­wet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.
— Carlo Frabetti
Reposted fromwynne wynne viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl