Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kulczman
19:15
6649 fc7f 500
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viacatholicide catholicide
Kulczman
19:13
1484 992e 500
If religion was invented today...
Reposted fromatheism atheism viacatholicide catholicide
Kulczman
19:10
7046 7d16 500
Reposted frommmateusz mmateusz viacatholicide catholicide
Kulczman
19:09
3910 c618 500
Reposted fromatheism atheism viacatholicide catholicide
Kulczman
22:11
Kulczman
22:07
wiecie, że w gematrii z ang. wyraz "OR" (pl -albo, lub) to kolejno litery 6 i 9? O-6|9-R  odbicie 69 albo albo.  69 or-al? B?
Kulczman
12:35
Kulczman
20:54
Reposted fromthetemple thetemple viaWollf Wollf
20:48
Kulczman
21:19
Uwaga nie jest tym samym, co koncentracja. Koncentracja polega na wyłączeniu. Uwaga, która jest pełną świadomością, nie wyklucza niczego.
— J. Krishnamurti
Reposted fromstonerr stonerr
Kulczman
21:04
2964 8dcf 500
chakra hand posture
Reposted fromstonerr stonerr
Kulczman
21:01
Tylko ten, kto ma odwagę mówić to, co myśli, zasługu­je na pełne zaufanie. Być może człowiek taki wyrazi się czasem niezręcznie, a na­wet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.
— Carlo Frabetti
Reposted fromwynne wynne viastonerr stonerr
Kulczman
21:01
0553 9640
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viastonerr stonerr
20:59
8330 e715 500
Reposted fromnativetotheland nativetotheland viaWollf Wollf
Kulczman
20:56
Reposted fromevilmel evilmel viagingerglue gingerglue
Kulczman
20:55
everything you see has roots in the unseen world.
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viagingerglue gingerglue
Kulczman
12:52
Play fullscreen
Through these fields of destruction
Baptisms of fire
Kulczman
00:04
czujecie te energie? 31.03.2015 to jest mooocny dzień.
— Kulcz
Kulczman
23:41
Reposted bypowerToThePoeplepsychedelicsselen34mellyGfelickaSkydelansevekojejkujejkumorelightmessclewBrzoziImmortalysevidencepsychedelixgingerglue
Kulczman
16:52
2799 b414 500
the seven chakras of human body
Reposted fromstonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl